ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము "___ నా హక్కు అని (ఖాళీని పూరించండి). చెప్పగలిగేలా హక్కుల కాలము మరియు సంస్కృతిలో జీవిస్తున్నాము.కానీ దేవుని బిడ్డగా ఉండే హక్కు మనకు లేదు. దేవుని దయ వల్ల మనకు ఆ హక్కు లభించింది. ఈ హక్కు దేవుని యొక్క చాలా ఖర్చుతో మనకు వచ్చింది. యేసు భూమిపైకి వచ్చాడు, జీవించాడు, మరణించాడు మరియు మృతులలో నుండి లేచాడు. విశ్వాసం ద్వారా మనం ఈ కృపను పొందాము.యేసును ప్రభువుగా విశ్వసించినప్పుడు దేవుడు మనకు కొత్త జన్మనిస్తాడు మరియు మనం బాప్తిస్మము పొందాము మరియు పవిత్రాత్మ శక్తి ద్వారా పునర్జన్మ పొందాము (యోహాను 3:3-7; తీతు 3:3-7). దేవుని నుండి జన్మించడము , పైనుండి జన్మించడము, "మళ్లీ" జన్మించడము అనేది దేవుని కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకునే బహుమతి మరియు దేవుని ఇంటిలో వారసులంగా సమస్త హక్కులను మనకు తెస్తుంది (గలతీయులకు 3:26-29; గలతీయులకు 4:1- 7) కాబట్టి మనం ఈ దయ, ఈ దీవెన, ఈ దత్తత, ఈ హక్కును మంజూరు చేయబడ్డాము ! మనం ప్రస్తుతం దేవుని పిల్లలము (1 యోహాను 3:1-3). ఈ కృపకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొందాం మరియు మనలాగే జీవిద్దాం.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , నన్ను మీ కుటుంబంలో చేర్చుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితం మీ ప్రభావం, పాత్ర, దయ, పవిత్రత, కరుణ, నీతి మరియు ప్రేమను ప్రతిబింబిస్తుంది.నా తండ్రి, నేను మీలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నేను పవిత్రాత్మ శక్తితో మీ కుటుంబంలో జన్మించినట్లుగా, దయచేసి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి, తద్వారా నేను ఈ రోజు చేసే మరియు చెప్పే ప్రతిదానిలో మిమ్మల్ని మరింత దగ్గరగా ప్రతిబింబిస్తాను. నా అన్నయ్య యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change