اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه کسی سعی میکند تا جاروی خشکی را که آتش گرفته با پایکوبی خاموش سازد، اَخگَرها(شعله ها) به سوی بالا میپرند و حرکت شان بوسیله باد کنترل میشود، بطوریکه شعله ها بطور گسترده ای تا دور دست پراکنده میشوند. همانطور که شیطان سعی کرد تا با استفاده از جفا، کلیسای اولیه را دلسرد سازد، گرچه همان شهادتها و جفاها، این مسیحیان را از خانه و کاشانه شان دور کرد، اما خدا از آنها برای انتشار پیام نجات به هر جا که میرفتند، استفاده میکرد. هر ایماندار به مثابه شعله آتشی بود که سوار بر نسیم الهی و قدرتمند روح القدس بود.

Thoughts on Today's Verse...

When someone tries to stomp out the flame of dry broom weed, the sparks fly upward and ride upon the wind, spreading the flame far and wide. As Satan tried to use persecution to discourage the early church, the very martyrdom and persecution that drove these Christians from their homes was used by God to spread the message wherever they went. Each believer was a spark driven on the Divine Wind of God's empowering Spirit.

دعای من

ای خدای عظیم که پر از فیض و رحمت هستی، به من اشتیاقی مقدس بده تا عشق تو و قدرتت را علیرغم تمام موقعیتها،با آنانیکه به هر طریقی آشنا میشوم، در میان بگذارم. به من حکمت دیدن و شهامت عمل کردن در فرصت هایی را بده تا عیسی را در زندگیم با این افراد، درمیان بگذارم. در نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O great God of mercy and grace, give me a holy passion to share your love and power with all I meet no matter what circumstances led them into my acquaintance. Give me the wisdom to see and the courage to act on the opportunities to share Jesus with those in my life. In the name of the Lord Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ۴:۸

نظرات