اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه کسی سعی میکند تا جاروی خشکی را که آتش گرفته با پایکوبی خاموش سازد، اَخگَرها(شعله ها) به سوی بالا میپرند و حرکت شان بوسیله باد کنترل میشود، بطوریکه شعله ها بطور گسترده ای تا دور دست پراکنده میشوند. همانطور که شیطان سعی کرد تا با استفاده از جفا، کلیسای اولیه را دلسرد سازد، گرچه همان شهادتها و جفاها، این مسیحیان را از خانه و کاشانه شان دور کرد، اما خدا از آنها برای انتشار پیام نجات به هر جا که میرفتند، استفاده میکرد. هر ایماندار به مثابه شعله آتشی بود که سوار بر نسیم الهی و قدرتمند روح القدس بود.

دعای من

ای خدای عظیم که پر از فیض و رحمت هستی، به من اشتیاقی مقدس بده تا عشق تو و قدرتت را علیرغم تمام موقعیتها،با آنانیکه به هر طریقی آشنا میشوم، در میان بگذارم. به من حکمت دیدن و شهامت عمل کردن در فرصت هایی را بده تا عیسی را در زندگیم با این افراد، درمیان بگذارم. در نام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات