اندیشه ها در مورد آیه امروز...

يكى از ارزشمندترين واقعيتهايى كه ما مسيحيان به آن پى برده ايم اينست كه رابطه ما با خدا جاودانى است. همانگونه كه ما در پى او هستيم، او نيز در كنار ما و همواره قابل دسترس است و هيچ چيز نميتواند ما را از محبت او جدا كند. حتى هنگاميكه بميريم،" ما با خدا خواهيم بود." هنگاميكه به خواب مرگ فرو ميرويم، ما هنوز "در خداوند" هستيم. هنگاميكه او در جلال خويش بازگردد، ما "تا ابد با خداوند" خواهيم بود. همه دارايى ما بر روى زمين موقتى است بجز محبت ما به خداوند عيسى، پرستش خدا از طريق او، و دوستانيكه اين محبت و پرستش را با آنان سهيم هستيم!

Thoughts on Today's Verse...

One of the incredible realizations we have as Christians is that our relationship with the Lord is eternal. As we seek after him, he is always there and no one can separate us from his love. Even when we die, we go to "be with the Lord." When we sleep in death, we are still "in the Lord." When he returns in glory we will go to "be with the Lord forever." Everything we have on earth is temporary except our love for the Lord Jesus, our praise of God through him, and our friends with whom we share that love and praise!

دعای من

خداى قادر مطلق، تو. را سپاس فراوان باد زيرا تو در مسيح خودت را با دنياى ما پيوند دادى و از طريق خداوندى او در زندگيم، مرا از نزديك با خودت پيوند دادى. من امروز در حاليكه براى پرستش خداوند زانو ميزنم، مشتاقانه منتظر فرا رسيدن آنروزى هستم كه خداوندم بوسيله همه زندگان و مردگان، بعنوان خداى واحد حقيقى شناخته خواهد شد. من امروز متعهد ميشوم كه براى جلال او زندگى كنم و اى پدر عزيز ميدانم كه با جلال دادن وى، تو نيز جلال مي يابى. من تو را ميستايم و سپاس ميگويم بخاطر هديه خداوندى جاودانى و ماندگار عيسى. در نام خداوند خود مسيح . آمين. امروز و در طول چند هفته گذشته، خواهران و برادران ما در عراق و برخى از نقاط خاورميانه و آفريقا، بخاطر ايمانشان فداكاريهاى بسيارى انجام داده اند. آنها تا دَمِ آخر، خدمتگزاران عيسى بوده اند. برخى از آنان به صليب كشيده شده اند. برخى از آنان پيش از كشته شدن فرزندانشان شاهد سر بريده شدن آنها بوده اند. زندگيهاى زمينى ايشان تباه شده اند. لطفن دقيقه اى از وقت تان را براى ديدن وب سايت Voice of the Marthyrs صرف كنيد و بيشتر در مورد راههاى كمك به آنان بوسيله دعا يا تعهدات ايشان دريابيد. از اين بابت متشكرم! فيل ور و Heartlight.org Verseoftheday.com و گروه ayearwithjesus.com

My Prayer...

Almighty God, thank you so much for binding yourself to our world in Jesus and binding me close to you through his lordship in my life. I look forward to the day when the Lord I kneel to worship today will be recognized by all the living and the dead as the One True Lord. I commit to live this day to honor him, and I know dear Father, that by honoring him I honor you. I praise and thank you for the gift of Jesus' eternal and abiding lordship in the name of the Christ my Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روميان ٨:١٤

نظرات