اندیشه ها در مورد آیه امروز...

يكى از ارزشمندترين واقعيتهايى كه ما مسيحيان به آن پى برده ايم اينست كه رابطه ما با خدا جاودانى است. همانگونه كه ما در پى او هستيم، او نيز در كنار ما و همواره قابل دسترس است و هيچ چيز نميتواند ما را از محبت او جدا كند. حتى هنگاميكه بميريم،" ما با خدا خواهيم بود." هنگاميكه به خواب مرگ فرو ميرويم، ما هنوز "در خداوند" هستيم. هنگاميكه او در جلال خويش بازگردد، ما "تا ابد با خداوند" خواهيم بود. همه دارايى ما بر روى زمين موقتى است بجز محبت ما به خداوند عيسى، پرستش خدا از طريق او، و دوستانيكه اين محبت و پرستش را با آنان سهيم هستيم!

دعای من

خداى قادر مطلق، تو. را سپاس فراوان باد زيرا تو در مسيح خودت را با دنياى ما پيوند دادى و از طريق خداوندى او در زندگيم، مرا از نزديك با خودت پيوند دادى. من امروز در حاليكه براى پرستش خداوند زانو ميزنم، مشتاقانه منتظر فرا رسيدن آنروزى هستم كه خداوندم بوسيله همه زندگان و مردگان، بعنوان خداى واحد حقيقى شناخته خواهد شد. من امروز متعهد ميشوم كه براى جلال او زندگى كنم و اى پدر عزيز ميدانم كه با جلال دادن وى، تو نيز جلال مي يابى. من تو را ميستايم و سپاس ميگويم بخاطر هديه خداوندى جاودانى و ماندگار عيسى. در نام خداوند خود مسيح . آمين. امروز و در طول چند هفته گذشته، خواهران و برادران ما در عراق و برخى از نقاط خاورميانه و آفريقا، بخاطر ايمانشان فداكاريهاى بسيارى انجام داده اند. آنها تا دَمِ آخر، خدمتگزاران عيسى بوده اند. برخى از آنان به صليب كشيده شده اند. برخى از آنان پيش از كشته شدن فرزندانشان شاهد سر بريده شدن آنها بوده اند. زندگيهاى زمينى ايشان تباه شده اند. لطفن دقيقه اى از وقت تان را براى ديدن وب سايت Voice of the Marthyrs صرف كنيد و بيشتر در مورد راههاى كمك به آنان بوسيله دعا يا تعهدات ايشان دريابيد. از اين بابت متشكرم! فيل ور و Heartlight.org Verseoftheday.com و گروه ayearwithjesus.com

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات