اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنياى مملو از انحرافات و وسوسه ها، پاك زيستن امرى دشوارست. حتى فراتر از دشوار، گاهى اوقات دعوت به پاك زيستن امرى فراموش شده يا ناديده گرفته ميشود. "فيض ارزان"(يهودا ٤) جانشين خوانده شدگى به يك زندگى پر از شور ايمان و سرسپردگى شده است. ما در عين اينكه هرگز نميخواهيم تسليم عدالت بر اساس اعمال شويم، همچنين بايد بخاطر داشته باشيم كه ناپاكى به دلايلى نظير تنبلى، عدم سرسپردگى يا يك عصيان جزئى، زندگى مسيحيان را آلوده ميسازد و تأثيرگذارى ما را بر جهانى كه ناظر ماست، تباه ميكند.

Thoughts on Today's Verse...

In a world so full of distractions and temptations, purity is difficult. Even more than difficult, the call to purity often goes forgotten and ignored. "Cheap grace" (Jude 4) is substituted for a call to passionate living. While we never want to give in to a works righteousness, we also must remember that impurity through laziness or lack of commitment or simple rebellion are contaminating to those claiming to be Christians and ruin our influence before the watching world.

دعای من

خدايا، دلم، زندگيم، بدنم، و نفوذم را پاك و خالص بگردان. دعا ميكنم كه گفتار و انديشه من در نظر تو بيعيب باشد. من ميخواهم مثل تو پاك باشم و آن حرمتى را كه تو سزاوارش هستى، براى تو قائل باشم. تو تنها خدا هستى! اينرا بوسيله عيسى ميخواهم. آمين.

My Prayer...

Purify my heart, my life, my body, my influence, O God. May my words and my thoughts be blameless in your sight. I want to be holy as you are holy and honor you as only you are worthy of honor. You alone are God! Through Jesus I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتيان ١:٧

نظرات