ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పరధ్యానాలు మరియు ప్రలోభాలతో నిండిన ప్రపంచంలో, స్వచ్ఛత అనేది కష్టమైనది . స్వచ్ఛత కొరకైన పిలుపు తరచుగా మరచిపోబడింది మరియు విస్మరించబడినది ఇది ఇంకా కష్టమైనది . "చీప్ గ్రేస్" (నాసికారమైన కృప ) (యూదా 4) అనేది ఉద్వేగభరితమైన జీవనానికి సంబంధించిన పిలుపుకు ప్రత్యామ్నాయముగా మారింది . మనం ఎప్పుడూ నీతి పనికి లొంగిపోకూడదనుకుంటున్నప్పటికీ, సోమరితనం లేదా నిబద్ధత లేకపోవడం లేదా సాధారణ తిరుగుబాటు ద్వారా అపరిశుభ్రత అనేది క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే వారిని కలుషితం చేస్తుందని మరియు మనలను చూస్తున్న ప్రపంచం ముందు మన ప్రభావాన్ని నాశనం చేస్తుందని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి.

నా ప్రార్థన

దేవా, నా హృదయాన్ని, నా జీవితాన్ని, నా శరీరాన్ని, నా ప్రభావాన్ని పరిశుద్ధపరచుము. నా మాటలు మరియు నా ఆలోచనలు నీ దృష్టికి దోషరహితంగా ఉండుగాక. మీరు పవిత్రంగా ఉన్నందున నేను పవిత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మరియు మీరు మాత్రమే గౌరవానికి అర్హులైనందున నేను మిమ్మల్ని గౌరవించాలనుకుంటున్నాను. నీవు ఒక్కడివే దేవుడవు ! యేసు ద్వారా నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు