اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما مسیحیان در محیطی سرشار از آمرزش و فیض زندگی میکنیم. وقتی که ما دیگران را می بخشیم٬ اساس این بخشش همانا بدهی عظیمی است که خدا از قبل آنرا بخشیده است.(متی باب ۱۸). اما در عین حال٬ وقتی که خدا می بیند که آمرزش او توسط ما به دیگران منتقل شده و در گردش است٬ آمرزش بیشتری را با خوشی نصیب ما میکند. دیگران را بخشیدن٬ زمانیکه خود به راستی متضرر و جریحه دار شده ایم٬ امری بس دشوار است٬ اما عیسی از ما می خواهد که پی به برکات ناشی از این کار ببریم٬ هر چند که برایمان گران تمام شود!

Thoughts on Today's Verse...

As Christians, we live in the environment of forgiveness and grace. As we forgive others, the basis of that forgiveness is the incredible debt that God has already forgiven us (Matthew 18). But at the same time, as God sees that his forgiveness is kept in circulation and passed on to others by us, he joyously pours out more forgiveness on us. As hard as it is to forgive someone when we have been genuinely harmed, Jesus wants us to know that the blessings of doing so far outweigh the costs!

دعای من

خدای مهربان و عادل٬ از تو متشکرم برای اینکه با قربانی عیسی پسرت٬ گناهان مرا پاک نموده٬ آمرزیده٬ و کفّاره کرده ای. ممنونم از اینکه تو مرا بخشیده ای و برای بخشیدن دیگران به چالش وامیداری٬ متشکرم که تو از قوم خودت انتظار داری که کانون بخشایش باشند. ما را٬ بخصوص مرا ببخش زمانیکه مایل به بخشیدن دیگران نیستم و یا اینکه در این امر تعلل میکنم و یا مشکوکانه عمل می کنم. من از تو بطور خاص می خواهم که ـــــ برای ــــــ ببخشی٬ و می طلبم که این شخص را با محبت و فیض خویش مبارک بسازی. در نام عیسی٬ آمین.

My Prayer...

Loving and just God, thank you for cleansing and forgiving me by the atoning sacrifice of your Son Jesus. Thank you for challenging me to forgive others as you have forgiven me. Thank you for demanding that your people be a community of forgiveness. Forgive us, and especially forgive me, when we are reluctant, slow, or suspicious about forgiveness. I ask especially that you will forgive ___ for ____, and I ask you to bless this person with your love and grace. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱۴:۶

نظرات