اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما مسیحیان در محیطی سرشار از آمرزش و فیض زندگی میکنیم. وقتی که ما دیگران را می بخشیم٬ اساس این بخشش همانا بدهی عظیمی است که خدا از قبل آنرا بخشیده است.(متی باب ۱۸). اما در عین حال٬ وقتی که خدا می بیند که آمرزش او توسط ما به دیگران منتقل شده و در گردش است٬ آمرزش بیشتری را با خوشی نصیب ما میکند. دیگران را بخشیدن٬ زمانیکه خود به راستی متضرر و جریحه دار شده ایم٬ امری بس دشوار است٬ اما عیسی از ما می خواهد که پی به برکات ناشی از این کار ببریم٬ هر چند که برایمان گران تمام شود!

دعای من

خدای مهربان و عادل٬ از تو متشکرم برای اینکه با قربانی عیسی پسرت٬ گناهان مرا پاک نموده٬ آمرزیده٬ و کفّاره کرده ای. ممنونم از اینکه تو مرا بخشیده ای و برای بخشیدن دیگران به چالش وامیداری٬ متشکرم که تو از قوم خودت انتظار داری که کانون بخشایش باشند. ما را٬ بخصوص مرا ببخش زمانیکه مایل به بخشیدن دیگران نیستم و یا اینکه در این امر تعلل میکنم و یا مشکوکانه عمل می کنم. من از تو بطور خاص می خواهم که ـــــ برای ــــــ ببخشی٬ و می طلبم که این شخص را با محبت و فیض خویش مبارک بسازی. در نام عیسی٬ آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات