اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هدف ارتباط مسیحی، تنها شفاف بودن یا فهمیده شدن نیست. حتی داشتن صداقت هم هدف نیست. هدف از چنین ارتباطی این است که بر اساس نیاز آن شخص، بتوانیم با سخنانی مناسب ،او را بنا و تشویق کرده و روحیه اش را بالا ببریم.

Thoughts on Today's Verse...

The goal in Christian communication is not just clarity. Neither is the goal just to be understood. The goal is not even just to be truthful. The goal is to be appropriate, encouraging, and uplifting to others based on the needs of that other person.

دعای من

ای شبان ملایم، به من دلی خالص بده تا سخنانم نیز خالص باشند. به من دلی مهربان عطا کن تا با مهربانی سخن بگویم. به من دلی سرشار از خوشی و امید بده تا با افرادی که تو بر سر راهم قرار میدهی صحبت کرده و این امید و خوشی را با آنان درمیان بگذارم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Tender Shepherd, give me a heart that is pure so that my words may be pure. Give me a heart that is kind so that my words may be kind. Give me a heart that is full of joy and encouragement so that I may share these with those you bring to my path and with whom I share conversation. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۲۹:۴

نظرات