اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هدف ارتباط مسیحی، تنها شفاف بودن یا فهمیده شدن نیست. حتی داشتن صداقت هم هدف نیست. هدف از چنین ارتباطی این است که بر اساس نیاز آن شخص، بتوانیم با سخنانی مناسب ،او را بنا و تشویق کرده و روحیه اش را بالا ببریم.

Thoughts on Today's Verse...

The goal in Christian communication is not just clarity. Neither is the goal just to be understood. The goal is not even just to be truthful. The goal is to be helpfully appropriate, encouragingly uplifting, and based on benefitting the person who hears my words.

دعای من

ای شبان ملایم، به من دلی خالص بده تا سخنانم نیز خالص باشند. به من دلی مهربان عطا کن تا با مهربانی سخن بگویم. به من دلی سرشار از خوشی و امید بده تا با افرادی که تو بر سر راهم قرار میدهی صحبت کرده و این امید و خوشی را با آنان درمیان بگذارم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Tender Shepherd, I want to have a pure heart. I long for my words to be genuinely beneficial and intended to bless. Please help me as I seek to develop a kinder heart that fashions my words to bring others your blessings. I yearn to have a heart full of joyful encouragement to share your grace with those you lead into my path. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۲۹:۴

نظرات