اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما لایق آن فیضی که بدان نیازمندیم نیستیم! ما هیچ حقی نداریم تا درباره آمرزش خداوند فکر کنیم! ما دلیلی نداریم برای اینکه توقع نجات الهی را داشته باشیم! اما در مسیح، خدا به ما عشق و سخاوت بی نظیر خود را نشان داده است. ما میتوانیم با اطمینان، رحمت او را درخواست بکنیم و فیض، آمرزش، و نجاتش را دریافت نماییم—- نه به این خاطر که ما استحقاقش را داریم، بلکه بخاطر نام پرجلالش و آنچه که او هست.

دعای من

ای خدای قدوس و عالی، من به فیض و بخشش تو نیازمندم.من به نجات تو از دام وسوسه کننده احتیاج دارم. بدون توانایی و رحمت تو، من مطمئناً شکست خواهم خورد. فیض روز افزون تو نسبت به من، باعث حمد تو شود. آمرزش تو که بر من بفراوانی باریده، دیگران را نیز بسوی حرمت نهادن تو بکشاند. رهانیدن من از دام وسوسه کننده، نامت را جلال دهد. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات