اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سموکی خرس دهه ۶۰ که یکی از آگهی های تبلیغاتی در این دوره بود، میگفت: «تو تنها میتوانی از سوختن جنگل جلوگیری کنی!» اصولاً، این همان گفته مرد حکیم است در مورد غیبت. ما می توانیم از میزان گرما بکاهیم، روی آتش آب بریزیم، و بگذاریم که دعوا متوقف بشود. چگونه؟ از غیبتهای کوچک که بنظر جالب می آیند صرفنظر کنیم، از اشاعه کنایه های مخرب سرباز زنیم، و نخواهیم که یک شایعه زشت را زنده نگه داریم. بدون غیبت، تلخی ناشی از دشمنی میتواند حل بشود و رابطه ها ترمیم میشود.

دعای من

ای خداوند، مرا ببخش برای زمانهایی که غیبت در مورد دیگران را زنده نگه داشته ام و یا از چنین مکالماتی لذت برده ام. لطفاً آنهایی را برکت و شفا بده که من در موردشان بدگویی کرده ام و موجب زخمی شدنشان شده ام. به من آن قدرتی را بده که فقط حرفهایی را بزنم که مفیدند، شهامتی را به من بده که روابطی را که با سخنان نسنجیده خود خراب کرده ام، مرمت کنم، و آن حکمتی را به من عطا کن تا بدانم چطور آنانی را که در طلب انتشار شایعات هستند دلسرد کنم. در نام عیسی اینرا میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات