اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا شما واقعاً این عبارت را درک میکنید«زینت قدوسیت او» و برای دیدن این زینت مشتاق هستید؟ آنانیکه ملاقات اشعیا را با خدا در کتاب اشعیا باب ۶ و یا رویای یوحنا از مسیح در کتاب مکاشفه باب ۱ را بخاطر می آورند، این آیه در ذهنشان تداعی میشود. عصاره خدا—-که در عهد عتیق بعنوان جلال و قدوسیت او از آن یاد شده—-تنها صفتی که میشود با آن توصیفش کرد، «باشکوه» است! تنها پاسخ برازنده می تواند این باشد که ما به فوج فرشتگان در اشعیا باب ۶ و به ۲۴ شیخ (پیر) کتاب مکاشفه که گرداگرد تخت هستند، بپیوندیم و خدا را بپرستیم و همصدا با آنان بگوییم« قدوس،قدوس، قدوس، خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. تمام زمین از جلال او مملو است.»

Thoughts on Today's Verse...

Don't you really appreciate the phrase "the splendor of his holiness" and long to behold that splendor? It conjures up reminders of Isaiah's encounter with God in Isaiah 6 or John's vision of Jesus in Revelation 1. God's essence — known in the Old Testament as his glory and his holiness — can be described only as splendorous! Our only fitting response is to join the angels of Isaiah 6 and the twenty-four elders around the throne in Revelation and worship God and cry, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty. The whole earth is full of his glory."

دعای من

ای خدای عظیم المرتبه، تو قدوس هستی، بیشتر از آنچه که ذهن من بتواند آنرا دریافت کند و یا تصور من بتواند آنرا به تصویر بکشد. من تو را بخاطر جلال، قوّت، فیض، و رحمتت می ستایم و تمجید میگویم. من گرسنه آن روزی هستم که بتوانم جلال و شکوه تو را رو در رو ببینم و به فرشتگان آسمان و آن ۲۴ پیر که لاینقطع تو را میپرستند و تمجید میگویند بپیوندم، من بوسیله عیسی، زندگی و ستایش خود را تقدیمت میکنم. آمین.

My Prayer...

You are holy, majestic God, more than my mind can grasp or my imagination can dream. I worship and praise you for your glory, might, grace, and mercy. I hunger for the day when I can see your splendor face to face and join the angels of heaven and the twenty-four elders in never ending worship and praise. Through Jesus I offer this praise and my life. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۹:۹۶

نظرات