ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"అతని పవిత్రత యొక్క వైభవం" అనే పదబంధాన్ని మీరు నిజంగా అభినందిస్తున్నారా? మరియు ఆ వైభవాన్ని తేరి చూచుటకు ఎదురుచూస్తున్నారా ?. ఇది యెషయా 6 లో యెషయా దేవునితో ఎదుర్కొనుటను లేదా ప్రకటన 1 లో యోహాను యొక్క దర్శనం యొక్క జ్ఞాపకము చేయూటను సూచిస్తుంది. పాత నిబంధన సారాంశంలో అతని కీర్తి మరియు అతని పవిత్రత అని పిలువబడే దేవుని సుగంధమును - దేవుని వైభవముగా వర్ణించవచ్చు! యెషయా 6 యొక్క దేవదూతలు మరియు ప్రకటనలో సింహాసనం చుట్టూ ఉన్న ఇరవై నాలుగు పెద్దలతో కూడా చేరి ఆయను "పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు , సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా దేవుడు అని ఆయనను ఆరాధించుటయే మా ఏకైక ప్రతిస్పందన . భూమి మొత్తం అతని మహిమతో నిండి ఉంది.

నా ప్రార్థన

మీరు పవిత్రమైనవారు, మరియు నా మనస్సు గ్రహించగల దానికంటే నేను ఊహించి కనే కలల కన్నా ఎక్కువైన గంబీరమైన దేవా! . నీ మహిమ, శక్తి, దయ మరియు దయను బట్టి నేను నిన్ను ఆరాధిస్తాను, మరియు స్తుతిస్తున్నాను. మీ వైభవాన్ని ముఖాముఖిగా చూడగలిగే రోజు కోసం మరియు ఆరాధన మరియు ప్రశంసలను ఎప్పటికీ అంతం చేయకుండా పరలోకం యొక్క దేవదూతలు మరియు ఇరవై నాలుగు పెద్దలతో చేరు ఆ రోజు కోసము నేను ఆకలితో ఉన్నాను . యేసు ద్వారా నేను ఈ ప్రశంసలను మరియు నా జీవితాన్ని అర్పిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change