اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما بعضی اوقات خیلی احمق هستیم! اینطور نیست؟ ما تلاش میکنیم کاری را که انجام داده ایم و نقشه هایی را کشیده ایم، از خدا پنهان کنیم. البته که ما فقط داریم خودمان را گول میزنیم. در نگاه اول، دانش خدا از نقشه ها و نگرش او به اعمال ما تهدید کننده هستند. اما بعد از گذشت اندک زمانی، وقتی که به کل قضیه فکر میکنی، می بینی که این چقدر خوب است که خدا همه چیز را، از جمله انگیزه ها و افکار ما را میبیند. آیا اینطور نیست؟ این حقیقت، تضمین کننده اجرای عدالت است و اینکه خرابکاری های ما بر اساس انگیزه های و نه فقط شکست های ما، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت! بعلاوه، به این معنا است که آنهایی توطئه می چینند که به ما ضرر بزنند، باید به خدا پاسخگو باشند، و ما نباید نگران« تلافی کردن و انتفام کشیدن متقابل» یا«مساوی کردن با آنها» باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

Aren't we so very silly sometimes! We hide what we've done and what we're planning from the Lord. Of course, we're only fooling ourselves. At first glance, God's knowing our plans and seeing our actions may feel threatening. But after a bit of time to think it through, isn't it nice that God does see everything, including our motives and thoughts? This ensures justice will be done, and our mess-ups will be evaluated in terms of our intentions, not just our failures and rebellion! On top of that, it also means that those who plot to do us harm will have to answer to God, and we don't have to worry about "settling the score" or "getting even."

دعای من

ای پدر مرا بیامرز، برای زمانهایی که تلاش کرده ام تا نقشه ها و افکارم را از تو مخفی بدارم. در من دلی تازه و پاک بیافرین تا از تو بخاطر آگاهی ات از آنچه که در اندرونم میگذرد، نهراسم. با قدرت روحت، روح مرا به حرکت درآور تا طالب شخصیت تو و حضورت در زندگی ام باشم. من می خواهم خود را وقف جلال تو و خدمت در ملکوت تو کنم. در اسم مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Forgive me, Father, when I've tried to hide my plans and thoughts from you. Create a new and clean heart in me so that I am unafraid of your knowing anything going on in my heart. By the power of your Spirit, stir my spirit to desire your character and long for your presence in my life. I want to live dedicated to your glory and serving your Kingdom. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا ۱۵:۲۹

نظرات