اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«ما بر خدا توکل داریم.» این عبارتی است که بر بیشتر اسکناس های رایج در آمریکا نوشته شده و یک یادآور بزرگ است. فراز و نشیب های اقتصادی، همواره در برابر بی ثباتی جهانی، آسیب پذیر است. در طوفانهای زندگی، تنها خداوند پناهگاه و مأوای ما است. او ابدی است. او مایل است که ما را مبارک سازد. او اعتماد ما را بدست آورده است.

Thoughts on Today's Verse...

"In God we trust." That's the phrase written on much of the money in the United States. It's a great reminder. The financial climate ebbs and flows, always vulnerable to instability in the world. Only God is our refuge and fortress during the storms of life. He is eternal. He desires to bless us. He has earned our trust.

دعای من

ای پدر آسمانی، من بسیار سپاسگزارم که میتوانم زندگیم را با اعتماد بتو بسپارم. مرا شکل بده و مرا در راههایی بکار بگیر که برای دیگران برکتی باشم. تو سرچشمه امنیت و قدرت من هستی. لطفن همچنان حضورت را در زندگی من آشکار بساز. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Heavenly Father, I am so thankful that I can trust my life with you. Mold me and use me in ways that are a blessing to others. You are my source of security and strength. Please continue to make your presence known in my life. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۲:۹۱

نظرات