ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"దేవునిపై మేము నమ్మకము ఉంచియున్నాము ." యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో చాలా డబ్బుపై వ్రాసిన పదబంధం ఇది. ఇది గొప్ప జ్ఞాపకం చేయు విషయం . ఆర్థిక వాతావరణం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది, ప్రపంచంలో అస్థిరతకు ఎల్లప్పుడూ ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. జీవితపు తుఫానుల సమయంలో దేవుడు మాత్రమే మన ఆశ్రయం మరియు కోట. అతడు శాశ్వతుడు. అతను మనలను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాడు . అతను మన నమ్మకాన్ని సంపాదించాడు.

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, నేను నీతో నా జీవితాన్ని విశ్వసించగలుగుతున్నాను అందుకు కృతజ్ఞుడిని. ఇతరులకు దీవెన కలిగించే మార్గాల్లో నన్ను మలచండి మరియు ఉపయోగించుకోండి. మీరు నా భద్రత మరియు బలం యొక్క మూలం. దయచేసి నా జీవితంలో మీ ఉనికిని తెలియజేయడం కొనసాగించండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు