اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رستاخیز عیسی تنها یک آغاز بود! رستاخیز او از مردگان به این معناست که مایانی که به او ایمان داریم، مایانی که ایمان داریم که پدر او را از مردگان برخیزانید، میتوانیم اطمینان داشته باشیم که افرادی که به او تعلق دارند، چه در وقت بازگشت او زنده یا مرده باشند، در پیروزی او بر مرگ، با وی شریک خواهند بود.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، سپاسگزارم برای اینکه تو به من در مسیح عیسی، بر گناه و مرگ پیروزی بخشیدی. من میدانم که همانگونه که او را از مردگان برخیزانیدی، مرا نیز در آن روز بزرگ بازگشت ثانوی مسیح، خواهی برخیزاند. لطفن امروز از قدرت رستاخیز برای کمک به من استفاده کن تا پیروزمندانه زندگی کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change