ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు పునరుత్థానం ప్రారంభం మాత్రమే! అతని పునరుత్థానం అంటే, మనలో అతనిపై విశ్వాసం ఉన్నవారు, తనను మృతులలోనుండి లేపిన తండ్రిపై విశ్వాసం ఉన్నవారు, అతను వచ్చినప్పుడు జీవించియున్నా లేకున్నా , తనకు చెందిన వారు కూడా అతనిలో పాలు పంచుకుంటారని విశ్వాసం వుండి మరణం మీద విజయం పొందినవారు.

నా ప్రార్థన

పరలోకంమందున్న ప్రేమగల తండ్రీ, యేసులో పాపం మరియు మరణంపై విజయం సాధించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు అతన్ని మృతులలో నుండి లేపినట్లే, యేసు తిరిగి వచ్చే గొప్ప రోజున కూడా మీరు నన్ను లేపుతారని నాకు తెలుసు. ఈ రోజు మరింత విజయవంతంగా జీవించడానికి నాకు సహాయపడటానికి దయచేసి నాలోని ఆ పునరుత్థాన శక్తిని ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు