اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلیسای انطاکیه در قرن اول مسیحیت، کلیسای بزرگی بود. این کلیسا با شاگردان یهودی و شاگردانی از امّت ها که بسیار بااستعداد بودند، برکت یافته بود. این شاگردان، اولین گروهی از پیروان عیسی بودند که به مسیحی نامیده شدند. بسیاری از این نوایمانان مسیحی، اشخاصی دیگر را در جامعه خودشان، تعلیم و بشارت دادند. این «عده کثیر» بیادمان می آورد که قدرت کلیسای اولیه محدود به رهبران معروفش نبود، بلکه همچنین به تعهد گسترده اعضای آن بستگی داشت، اعضایی که از عطایای خدادی شان برای خدمت به دیگران استفاده میکردند.

Thoughts on Today's Verse...

Antioch was a great church in the first century. This church was blessed with both Jewish and Gentile disciples of Jesus who were very talented. These disciples were the first followers of Jesus called Christians. Many of these new Christians taught and evangelized others in their community. These "many others" remind us that the power of the early Church was not limited to its well-known leaders, but also involved the widespread dedication of its members to minister and to use the gifts that God had given them to serve others.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و قدرتمند، خواهش میکنم که لشکری از اشخاص متعهد و سرسپرده که مایل به خدمت، دعا، بشارت، و تعلیم هستند، برخیزان؛ تا دیگران فیض تو را که در پسرت عیسی به ما بخشیده ای را بدانند. قدرت روز بروز چون یک مسیحی را زیستن در ما و در روزگار ما احیا کن، همانطور که در کلیسای اولیه بود! من اینرا در نام قدرتمند منجی و خداوند خود، عیسی، میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty and powerful God, please raise up an army of committed people who will serve, pray, evangelize, and teach so that others may know the grace you have given us in your Son Jesus. Renew the power of everyday Christians in our day just as it was in the early Church! I ask this in the mighty name of Jesus, my Savior and Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ۳۵:۱۵

نظرات