اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلیسای انطاکیه در قرن اول مسیحیت، کلیسای بزرگی بود. این کلیسا با شاگردان یهودی و شاگردانی از امّت ها که بسیار بااستعداد بودند، برکت یافته بود. این شاگردان، اولین گروهی از پیروان عیسی بودند که به مسیحی نامیده شدند. بسیاری از این نوایمانان مسیحی، اشخاصی دیگر را در جامعه خودشان، تعلیم و بشارت دادند. این «عده کثیر» بیادمان می آورد که قدرت کلیسای اولیه محدود به رهبران معروفش نبود، بلکه همچنین به تعهد گسترده اعضای آن بستگی داشت، اعضایی که از عطایای خدادی شان برای خدمت به دیگران استفاده میکردند.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و قدرتمند، خواهش میکنم که لشکری از اشخاص متعهد و سرسپرده که مایل به خدمت، دعا، بشارت، و تعلیم هستند، برخیزان؛ تا دیگران فیض تو را که در پسرت عیسی به ما بخشیده ای را بدانند. قدرت روز بروز چون یک مسیحی را زیستن در ما و در روزگار ما احیا کن، همانطور که در کلیسای اولیه بود! من اینرا در نام قدرتمند منجی و خداوند خود، عیسی، میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات