ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมืองอันทิโอกเป็นที่ตั้งของคริสตจักรที่ยอดเยี่ยมมากในศตวรรษแรก คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการอวยพรให้มีทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ มาเป็นศิษย์ของพระเยซูและเต็มไปด้วยความสามารถ ศิษย์ที่ติดตามพระเยซูกลุ่มนี้ ได้ชื่อว่า "คริสเตียน" เป็นครั้งแรก คริสเตียนใหม่พวกนี้หลายคนได้สอนและประกาศกับคนอื่นๆในชุมชนของพวกเขา "คนอื่นๆ" มากมายเหล่านี้ บอกให้เรารู้ว่าอำนาจของคริสตจักรในยุคแรกๆนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้นำที่มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสมาชิกทั้งหลายที่ได้อุทิศตนเองในการรับใช้ ตลอดจนใช้ของประทานที่พระเจ้าได้ให้กับพวกเขาในการรับใช้ผู้อื่นอีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ โปรดสร้างกองทัพของคนที่มีจิตใจมุ่งมั่น ที่จะรับใช้ อธิษฐาน ประกาศ และสั่งสอน เพื่อคนอื่นๆจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ที่ได้ให้กับเราผ่านทางพระเยซููพระบุตรนั้น โปรดฟื้นฟูกำลังให้กับคริสเตียนในยุคนี้ทุกๆวันให้เป็นเหมือนคริสเตียนในยุคแรกๆด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น