ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అంతియోక్ సంఘము మొదటి శతాబ్దంలో గొప్ప సంఘము. ఈ సంఘము యేసు యొక్క చాలా ప్రతిభావంతులైన యూదు మరియు అన్యజనుల శిష్యులతో ఆశీర్వదించబడింది. క్రీస్తును అనుసరించిన వీరే మొదట క్రైస్తవులు అని పిలువబడిన మొదటి అనుచరులు. ఈ క్రొత్త క్రైస్తవులలో చాలామంది తమ సమాజంలో ఇతరులకు బోధించారు మరియు సువార్త ప్రకటించారు. ఈ "చాలా మంది ఇతరులు" ప్రారంభ సంఘము యొక్క శక్తి దాని ప్రసిద్ధ నాయకులకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదుకానీ , దాని సభ్యులను పరిచర్యకు విస్తృతంగా అంకితమివ్వడం మరియు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన బహుమతులను ఇతరులకు సేవ చేయడానికి ఉపయోగించడం కూడా మనకు గుర్తుచేస్తుంది.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన మరియు శక్తివంతమైన దేవా, దయచేసి మీ కుమారుడైన యేసులో మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను ఇతరులు తెలుసుకునేలా సేవ చేసే, ప్రార్థన, సువార్త మరియు బోధించే నిబద్ధత గల ప్రజల సైన్యాన్ని పెంచండి. ప్రారంభ సంఘములో ఉన్నట్లే మన రోజుల్లో క్రైస్తవుల శక్తిని పునరుద్ధరించండి! నా రక్షకుడైన మరియు ప్రభువైన యేసు యొక్క శక్తివంతమైన పేరుతో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు