اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در ما کار میکند تا شخصیت و اراده ما را به شبیه خودش بسازد. خدا بخشنده و سخی است. خدا از سخاوتمندانه برکت دادن ما، خشنود میشود. حال، او از ما میخواهد که مثل او عمل کنیم. بخشش، وظیفه ای نیست که به ما محول شده تا کلیساها و میسیونری ها را حمایت کنیم؛خیر، بخشش بخشی از تبدیل شخصیت ما به شخصیت الهی است. براستی باسخاوت بودن نشان میدهد که ما سرسپردگی، اتکا، و ارجحیت های خود را در خدمت پرفیض خدا نهاده ایم.

Thoughts on Today's Verse...

God is working in us to conform our character and will to be like his own. God is a giver. God finds delight in generously blessing us. Now he asks us to do the same. Giving is not some arbitrary task given us to support our churches and ministries; no, giving is part of our character transformation to become more like God. It may be one of the truest ways we have placed our allegiance, dependence, and priorities in the gracious work of God.

دعای من

ای پدر، من گاهی اوقات با برکات و فراوانی هایی که تو در اختیارم گذاشته بودی، به بدترین وجهی رفتار نموده ام، از این بابت پوزش میخواهم. از من کانالی بساز که برکاتت از این طریق جاری شوند. اینرا میدانم که تمام دارایی ام از آن توست. لطفن یاریم ده تا از آنها طوری استفاده کنم که تو میخواهی. بنام عیسی. آمین.

My Prayer...

Father, forgive me for the times I have been miserly with the abundance you have shared with me. Make me a conduit of blessings. I know that all I have is yours. Please help me use it as you would. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۷:۹

نظرات