اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در ما کار میکند تا شخصیت و اراده ما را به شبیه خودش بسازد. خدا بخشنده و سخی است. خدا از سخاوتمندانه برکت دادن ما، خشنود میشود. حال، او از ما میخواهد که مثل او عمل کنیم. بخشش، وظیفه ای نیست که به ما محول شده تا کلیساها و میسیونری ها را حمایت کنیم؛خیر، بخشش بخشی از تبدیل شخصیت ما به شخصیت الهی است. براستی باسخاوت بودن نشان میدهد که ما سرسپردگی، اتکا، و ارجحیت های خود را در خدمت پرفیض خدا نهاده ایم.

دعای من

ای پدر، من گاهی اوقات با برکات و فراوانی هایی که تو در اختیارم گذاشته بودی، به بدترین وجهی رفتار نموده ام، از این بابت پوزش میخواهم. از من کانالی بساز که برکاتت از این طریق جاری شوند. اینرا میدانم که تمام دارایی ام از آن توست. لطفن یاریم ده تا از آنها طوری استفاده کنم که تو میخواهی. بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات