ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทำงานในเราเพื่อขัดเกลานิสัยของเราให้เป็นเหมือนกับของพระองค์ พระเจ้าเป็นผู้ให้ พระเจ้าชอบใจที่จะอวยพรเราอย่างใจกว้างขวาง ตอนนี้พระองค์เรียกให้เลียนแบบ การให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ที่อยากจะสนับสนุนคริสตจักร์หรือพันธกิจตามอำเภอใจนะ แต่การให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนิสัยเราให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่พิสูจน์ถึงความจงรักภักดี การพึ่งพาของเรา และการจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับกิจการงานที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าขี้เหนียวไม่ยอมแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นท่อพระพรของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีเป็นของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าใช้มันในแบบที่พระองค์ต้องการด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น