اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی ما در مسیح برکت عظیمی است! ما نوایمانان مسیحی را در جمع خود، خوشامد میگوییم تا آنها را در این برکت سهیم سازیم. دلیل ما برای این کار این نیست که شکست های گذشته یا کشمکش های فعلی آنانرا به باد انتقاد بگیریم، اما ما میخواهیم که آنان را در محبت خانواده الهی شریک کنیم. خدا از سر لطف و مهربانی، ما را پذیرفته است. پس بیایید ما نیز با نوایمانان مسیحی چنین کنیم.

دعای من

ای پدر، کمکم کن تا بیشتر با خواهران و برادران خود در مسیح، بردبار و فهیم باشم، بخصوص با آنانیکه نوایمان هستند. در نام عیسی دعا میکنم.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات