اندیشه ها در مورد آیه امروز...

روی سخن پولس با مایانی است که قاضی امور جزیی و بی-اهمیت هستیم، اموری که برای ایمانمان جنبه حیاتی و مرکزی ندارند. او بیادمان می‌ آورد که کار چه کسی است که در مورد این امور به قضاوت مینشیند. او همچنین به ما خاطر نشان میسازد که شخصی را که ما محکوم میکنیم، از آن خداست و این حق خداوند است که او را داوری کند. ما غالبن میتوانیم عیوب دیگران را پیدا کنیم، و در مورد مسائلی بی اهمیت قضاوت کنیم، اما هرگز با گناه عیان در زندگی خود، مقابله نمیکنیم. بیایید اینرا بخاطر داشته باشیم که ما برای جزٔ جزٔ هر کاری که میکنیم باید به خدا جوابگو باشیم، عین همان شخصی که در موردش به قضاوت مینشینیم.

Thoughts on Today's Verse...

The apostle Paul warned early believers against passing judgment on other Christians in matters not central to the faith. He also reminded them of whose job it is to judge in these matters — the Lord. He also emphasized that the person on whom they passed judgment belonged to the Lord — that person was HIS servant. Paul then asked them (and us) what right do anyone has to pass judgment on a person for whom Christ died and who is also a servant who belongs to the Lord?

Unfortunately, we can find fault and pass judgment on others about something nonessential while never dealing with the sin in our lives. We must not judge other believers in matters that are not central to our faith. We will answer to God for our sin and our judgementalism. Jesus warned that the harshness we use to judge others will be the harshness the Lord will use with us.

دعای من

ای پدر مرا ببخش. اعتراف میکنم که در مورد دیگران به خطا داوری کرده ام، در صورتیکه این حق من و یا در حیطه اختیارات من نبوده است. اینرا میدانم که عیسی برای رهایی ایشان، از جان خود گذشت. میدانم که تو ایشان را دوست داری و برای هر یک از ایشان نقشه ای داری. لطفن مرا بکار بگیر تا مشوق فرزندان تو باشم و نه سنگ لغزش. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Father, forgive me. I confess that I have wrongly passed judgment on others when I had no right or authority to do so. I know Jesus died to redeem them. I know you love them and have a plan for each of them. Please use me to be an encouragement, never a stumbling block, to your children. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روم ۴:۱۴

نظرات