اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ای دوستِ عزیزِ مسیح، با اطرافیانت که هنوز به آن کسی که خدا برایشان درنظر دارد تبدیل نشده اند، صبور باش ـــ بیاد آور که ما نیز به آنچه که خدا برایمان درنظر دارد، هنوز تبدیل نشده ایم. در روند«متحمل شدن» ضعف های ایشان، شاید شما به این کشف نایل آیید که دیگران در رابطه با ضعف های شما، متحمل تر و برای امانتداری شما، شکرگزارتر هستند. البته، هدف متحمل بودن این نیست که ما نفع ببریم. در عوض، ما این کار را انجام میدهیم تا دیگران برکت بیابند، با این شناخت که ایمان، امید، و عشق خواهران و برادرانمان در مسیح، به تار مویی بسته است. بیایید هرگز اجازه ندهیم که آنها بروند و هرگز باعث لغزش ایشان نباشیم!

Thoughts on Today's Verse...

Dear friend of Jesus, have patience with those around you who are not yet what God intends for them to be — remembering that we are not yet what God intends for us to be. In the process of "bearing with" their failings, you may just find that others are more patient with your failings and more thankful for your faithfulness. Of course, the goal of our being patient isn't to benefit ourselves. Instead, we do it to bless others, knowing that many of our brothers and sisters in Christ are hanging on to their faith, hope, and love by the thinnest of threads. Let's never let them go and never cause them to stumble!

دعای من

ای شبان مهربان، صبر بیشتری در رابطه با آنانی که در کشمکش هستند و به قوت تو و به تشویق من احتیاج دارند، به من بده. مرا ببخش برای اینکه مثل تو، به کشمکش های آنان توجه ندارم. کمکم کن تا در حالیکه آنها را در قدوسیتت کامل مینمایی، صبوری تو را به ایشان نشان دهم. ای خداوند، برای اینکه در این قسمت از دل من کمکم میکنی تا برای خواهران و برادرانم در فیض، برکت باشم، متشکرم. در اسم مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Tender Shepherd, give me more patience with those who are struggling and who need your strength and my encouragement. Forgive me for not noticing their struggles the way that you do. Help me show them how patient you are as you perfect them in your holiness. Thank you, O Lord, for your help in this area of my heart as I seek to be a blessing to my brothers and sisters in grace. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱:۱۵

نظرات