ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు ప్రియమైన మిత్రులారా, మీ చుట్టుపక్కల వారితో అనగా దేవుడు ఉండాలని కోరుకున్న విధముగా ఉండని వారితో ఇంకా ఓపికపట్టండి - మనం ఇంకా దేవుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు వుండలేదు అన్న విషయాన్నీ గుర్తుంచుకోనవలెను . వారి వైఫల్యాలను "భరించే" ప్రక్రియలో, ఇతరులు మీ వైఫల్యాలతో మరింత ఓపికగా ఉన్నారని మరియు మీ విశ్వాసానికి మరింత కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారని గ్రహించవలెను. వాస్తవానికి, మనం ఓపిక పట్టడం యొక్క లక్ష్యం మనకు మనమే ప్రయోజనం కలిగించుకొనటము కాదు. దానికి బదులుగా, క్రీస్తులోని మన సహోదర సహోదరీలలో చాలామంది తమ విశ్వాసం, ఆశ మరియు ప్రేమ విషయాలలో సన్నని దారాల ద్వారా వేలాడుతున్నారని తెలుసుకొని ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మనము దీన్ని చేద్దాము . వారిని ఎప్పటికీ వీడువక , వారిని పొరపాట్లు చేయనీయవద్దు!

నా ప్రార్థన

మృదువైన కాపరి , కష్టపడుతున్న మరియు మీ బలం మరియు నా ప్రోత్సాహం అవసరమయ్యే వారితో నాకు మరింత ఓపిక ఇవ్వండి. మీరు చూసే విధంగా నేను వారి పోరాటాలను గమనించనందుకు నన్ను క్షమించు. మీ పరిశుద్ధతలో మీరు వాటిని పరిపూర్ణంగా ఉంచినప్పుడు మీరు ఎంత ఓపికగా ఉన్నారో వారికి చూపించడంలో నాకు సహాయపడండి. యెహోవా, దయతో నా సహోదర సహోదరీలకు నేను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు నా హృదయంలోని ఈ ప్రాంతంలో మీరు చేసిన సహాయానికి ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change