اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در سُلوک (راه رفتن) خود با خدا، در چه قسمتهایی نیازمند رشد هستید؟ چطور است که با درنظر گرفتن این دو هدف «فیض و شناخت او» بطور همزمان شروع کنید؟ ما غالبن یکی از آنها را دنبال میکنیم. اما گاهی اوقات بنظر میرسد که هنگامیکه یکی از این اهداف مهمتر از دیگری میشود، در روح ما عدم تعادل بوجود می آید. بیایید فیض و شناخت را با هم نگاه داریم چون ما هر دوی اینها را با هم در منجی خویش می بینیم.

Thoughts on Today's Verse...

Where do you need to grow in your walk with the Lord? How about keeping the tandem targets of grace and knowledge together as your goal. So often we pursue one or the other. But something seems to come unhinged in our soul when either of those becomes more important than the other. Let's keep grace and knowledge together because we see them together in our Savior.

دعای من

خدای قدوس، من میخواهم که در بیشتر شبیه عیسی شدن رشد کنم. میدانم که بدون قدرت روحت و تمایل قلبی ام، کاری از پیش نتوان برد. بعلاوه، ای پدر عزیز، میخواهم که فرد مهربان تری باشم و در این زمینه رشد کنم. من خواهان شناخت و تجربه کردن حضور عیسی در زندگیم هستم. لطفن مرا در این سفر روحانی مبارک ساز. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Holy God, I want to grow to be more like Jesus. I know I cannot do that without your Spirit's power and my hearts desire. In addition, dear Father, I want to grow in being a gracious person. I want to know and experience Jesus' presence in my life. Please bless me in this holy quest. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم پطرس ۱۸:۳

نظرات