ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రభువుతో మీ నడకలో మీరు ఎక్కడ ఎదగవలసియుంది ? దయ మరియు జ్ఞానం యొక్క వరుస లక్ష్యాలను మీ లక్ష్యంగా ఉంచుకోవడం ఎలా?. కాబట్టి తరచుగా మనం మొదటిదో లేదా మరొకటో అనుసరిస్తాము. కానీ వాటిలో ఒకటి మరొకటి కంటే ముఖ్యమైనది అయినప్పుడు మన ఆత్మలో ఏదో అస్పష్టంగా ఉన్నట్లు మనకు అనిపిస్తుంది. కృప మరియు జ్ఞానాన్ని మన రక్షకునిలో కలిసి చూచుచున్నాము కాబట్టి వాటిని అలాగే కలిపి ఉంచుదాము.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, నేను యేసులా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. నీ ఆత్మ శక్తి మరియు నా హృదయములో కోరిక లేకుండా నేను అలా చేయలేనని నాకు తెలుసు. అదనంగా, ప్రియమైన తండ్రి, నేను దయగల వ్యక్తిగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. నా జీవితంలో యేసు ఉనికిని తెలుసుకోవాలని మరియు అనుభవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ పవిత్ర అన్వేషణలో దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు