اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اطمينانى وراى فهم و درك! اين براى يوسف، آغاز داستان عيسى بود. آن واقعيتى كه او قادر به فهميدنش نبود و هيچ نقشى در ايجاد آن نداشت، اكنون تبديل به سفرى تازه ميشد كه دل مهربان و مملو از ايمان او را درگير ميكرد. او پدر زميني منجى دنيا ميشد. او ميبايد بقيه عمرش را صرف شناختن اين معجزه ميكرد، معجزه اى كه بدون دخالت او انجام ميگرفت و دربطن مريم در حال شكل گيرى بود. ايمان وى، و استفاده خدا از او در اين داستان، بايد هر يك از ما را بيدار كند كه خدا براي هر يك از ما فرصتهاى بينظرى را در چنته دارد. بياييد در اين ماه دسامبر، دلهاى مان را از نو براى آن قدوس، عيساى متولد شده در ناصره برانگيزانيم.

دعای من

اى پدر، من همواره يوسف را بخاطر اعتمادش بتو ستوده ام—- اعتمادى كه كمكش كرد تا با چيزى كه نميفهميدش، مواجه بشود. اكنون بحضورت مى آيم با چشمان گشاده يوسف كه ناشى از هيجان و گيجى بود و دوباره معجزه پسرت و منجى ام را بخاطر مى آورم. لطفن در اين جستجو براى شناختن بهتر او ياريم ده و او را برايم واقعى بگردان. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change