ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అర్థం కాని స్థితినిమీరిన భరోసా! అది యేసేపు కోసం క్రీస్తు కథ యొక్క ప్రారంభం. అతను అర్థం చేసుకోలేనిది మరియు సృష్టించడంలో అతనికి ఎటువంటి భాగం లేనిదీ , అది ఇప్పుడు అతని స్వంత విశ్వాస మరియు ఉదార హృదయం యొక్క సంచలనాత్మక ప్రయాణం అవుతుంది. అతను ప్రపంచ రక్షకుడికి మానవ తండ్రి అవుతాడు. తనదంటూ ఏమి లేకుండా లేదా ప్రమేయం లేకుండా మరియతో ఒక అద్భుతం జరిగిందని తెలుసుకుని అతను తన జీవితాంతం జీవిస్తాడు. అతని విశ్వాసం మరియు ఈ కథలో దేవుడు అతనిని ఉపయోగించడం, దేవుడు మన కోసం నిల్వ ఉంచిన అద్భుతమైన అవకాశాల గురించి మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ మేల్కొల్పాలి. నజరేయుడైన యేసుగా జన్మించిన పవిత్ర దేవునికి మీ హృదయాన్ని తిరిగి మేల్కొలపడానికి ఈ డిసెంబర్‌ను ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యేసేఫుకు మీపై నమ్మకం - అతను అర్థం చేసుకోలేని వాటిని ఎదుర్కోవడంలో అతనికి సహాయపడిన ఒక నమ్మకము ఉన్నందుకు నేను చాలా కాలంగా మెచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుని అద్భుతం గురించి మరలా గుర్తు చేసుకునేందుకు క్రూరమైన దృష్టిగల జోసెఫ్ ఉత్సాహంతో మరియు దిగ్భ్రాంతితో వచ్చాను. నేను అతనిని బాగా తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నందున దయచేసి అతనిని నాకు నిజమైన వ్యక్తిగా చేయండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change