اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى، يِشووا، يوشع جهان روحانى. پسر مريم، پسر خدا مى آيد تا به كمك ما بشتابد تا مخفيگاه هاى شيطان را در زندگى مان درهم بشكند. او مى آيد تا صلح و سلامتى را در جانهاى مضطرب ما و خوشى را در شبهاى نوميدى پديد آورد. او مى آيد تا نه فقط ما را كمك و بركت دهد، بلكه مى آيد تا كارى را كه هيچكس قادر به انجامش نيست، به انجام برساند: او مى آيد تا ما را از گناهانمان، از لكه هاى روحانى، عصيانها،اشتباهات، جرائم،، و خطاهاى مان برهاند. خدا را شكر! براى وجود نجات دهنده اى كه پيروز شد و كارى را كه ما خود قادر به انجامش نبوديم، برايمان انجام برساند و از ما انسانهايى بسازد كه نيستيم-پاك، كامل، و فرزندان مقدس خدا، همانند او.(كولسيان٢١:١-٢٣)

Thoughts on Today's Verse...

Jesus. Yeshua. Joshua of the spiritual world. Mary's boy, God's Son, comes to help us tear down the strongholds Satan has built in our lives. He comes to bring peace to our troubled spirits and joy to our nights of despair. He comes to not only minister to us and bless us, he comes to do what no one else could do: he comes to deliver us from our sins, those spiritual blemishes, rebellions, mistakes, transgressions, and sins. Praise God! A deliver who actually conquered what we could not to make us what we are not — pure, perfect, and holy children of God, like him. (cf. Col. 1:21-23)

دعای من

متشكرم اى پدر، براى آمرزش و طهارت گناهان و تحولى كه بمن بوسيله عيسى و روح القدس عطا شده است. بنام مسيح. آمين.

My Prayer...

Thank you, Father, for your forgiveness, cleansing, and transformation given to me by Jesus and the Holy Spirit. In Christ's name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متى ٢١:١

نظرات