ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซู เยชูวาหรือ โยชูวาแห่งโลกฝ่ายจิตวิญญาณ ลูกชายของมารีย์ พระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อช่วยเราทลายป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่ซาตานได้สร้างขึ้นในชีวิตเรา พระองค์นำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณที่ทุกข์ร้อนและนำความชื่นชมยินดีมาให้ในค่ำคืนแห่งความสิ้นหวัง พระองค์ไม่ใช่แค่มาเพื่อสอนเราหรืออวยพรเราเท่านั้น แต่พระองค์มาทำในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้ คือมาช่วยกู้เราจากความบาป ความบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ การกบฎดื้อรั้น ความผิดพลาด การละเมิดและความบาปต่างๆ สรรเสริญพระเจ้าเถิด พระองค์เป็นผู้ช่วยกู้ ผู้ที่มีชัยเหนือสิ่งที่เราไม่มีวันทำได้ คือทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนกับพระองค์ (โคโลสี 1:21-23)

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับการให้อภัย การชำระล้าง และการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น