اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى، يِشووا، يوشع جهان روحانى. پسر مريم، پسر خدا مى آيد تا به كمك ما بشتابد تا مخفيگاه هاى شيطان را در زندگى مان درهم بشكند. او مى آيد تا صلح و سلامتى را در جانهاى مضطرب ما و خوشى را در شبهاى نوميدى پديد آورد. او مى آيد تا نه فقط ما را كمك و بركت دهد، بلكه مى آيد تا كارى را كه هيچكس قادر به انجامش نيست، به انجام برساند: او مى آيد تا ما را از گناهانمان، از لكه هاى روحانى، عصيانها،اشتباهات، جرائم،، و خطاهاى مان برهاند. خدا را شكر! براى وجود نجات دهنده اى كه پيروز شد و كارى را كه ما خود قادر به انجامش نبوديم، برايمان انجام برساند و از ما انسانهايى بسازد كه نيستيم-پاك، كامل، و فرزندان مقدس خدا، همانند او.(كولسيان٢١:١-٢٣)

دعای من

متشكرم اى پدر، براى آمرزش و طهارت گناهان و تحولى كه بمن بوسيله عيسى و روح القدس عطا شده است. بنام مسيح. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات