اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا بارها قولش را داده است. مردان، زنان، فرشتگان مدتهاى مديدى بود كه مشتاقانه انتظارش را ميكشيدند. اكنون اين وعده در عيسى بوقوع ميپيوندد. خدا با ما است. عيسى همان عمانوئيل است. ما بر روى سياره اى زندگى ميكنيم كه ملاقات شده است، و با حضور خدا كه در بين ما است، لمس گرديده است. و اين درست همانگونه بود كه انبياى پيشين در مورد او گفته بودند.

دعای من

خداوند خدا، پدر آسمانى من، متشكرم براى وفا نمودن به وعده هايت، مخصوصاً زمانيكه انجام آن وعده ها بطور شگفت انگيزى براى تو پرخرج بوده است. اى خداوند، ميخواهم تو را بهتر بشناسم، نه تنها بعنوان شخصى كه مطالعه اش ميكنم، بلكه بعنوان فردى كه با او هر روز در زندگيم سروكار دارم. لطفن حضورت را در حاليكه در جستجوى تو هستم، بر من آشكار بساز. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change