ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు పదే పదే వాగ్దానం చేశాడు. పురుషులు, స్త్రీలు మరియు దేవదూతలు చాలాకాలంగా ఎదురుచూశారు. ఇప్పుడు, యేసులో, అది జరుగుతుంది. దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. యేసు ఇమ్మానుయేల్. మనము సందర్శించబడి మన మధ్య దేవుని ఉనికిచే తాకబడిన గ్రహం మీద జీవిస్తున్నాము . మరియు అది పూర్వపు ప్రవక్తలు చెప్పినట్లే జరిగింది.

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన దేవా, నా పరలోకపు తండ్రీ, మీ వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు, ప్రత్యేకించి మీరు అలా చేయడం చాలా ఖరీదైనది. దేవా, నేను చదువుతున్న వ్యక్తిగా మాత్రమే కాకుండా, నా దైనందిన జీవితంలో ఎదురయ్యే వ్యక్తిగా నేను నిన్ను బాగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను నిన్ను వెతుకుతున్నప్పుడు దయచేసి మీ ఉనికిని తెలియజేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change