اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای مسیحیان، بازی قایم باشک با دنیا وجود ندارد. بعنوان رهایی یافتگان از تاریکی، ما باید اجازه دهیم که نورمان بدرخشد. این گاهی به این معنا است که دیگران نور مسیح را در ما ببینند که در ما انعکاس می یابد و دریابند که از طریق ما، خدا را جلال دهند. با این وجود، در سایر موارد به این معنا است که ما در جهان تاریکی ایستادگی کنیم و بخاطر ایمانمان، هدف آن قرار گیریم. در هر دو صورت، مکانی برای مخفی شدن وجود ندارد. ما نور عالم تاریکی هستیم؛ ما نمی توانیم مقاومت کنیم بلکه باید بدرخشیم!

Thoughts on Today's Verse...

For Christians, there is no playing hide and seek with the world. Having been rescued from darkness, we have to let our light shine. That sometimes means that others see God's light reflected in us and learn to glorify God through us. At other times, however, it means that we stand out in a world of darkness and become targets because of our faith. Either way, there is no place to hide. We are light in a world of darkness; we cannot help but shine!

دعای من

ای خدای قدوس، از تو درخواست میکنم که مرا تقویت نمایی تا با شهامتی جسورانه و با ِمهر عیسی، نورت را بر دنیای گمشده پیرامون خود، نمایان سازم. در اسم عیسی، نور جهان میطلبم. آمین.

My Prayer...

O Holy God, please strengthen me so that with undaunted courage and with the compassion of Jesus I might display your light to the lost world around me. In the name of Jesus, the Light of the world, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱۴:۵

نظرات