ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవులకు, ప్రపంచంతో దాగుడు మూతలు ఆడవలసిన అవసరంలేదు. చీకటి నుండి రక్షించబడిన తరువాత, మన కాంతి ప్రకాశింపజేయాలి. కొన్నిసార్లు దేవుని వెలుగు మనలో ప్రతిబింబించుట ఇతరులు చూస్తారు మరియు మన ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచడం నేర్చుకుంటారు. అయితే, ఇతర సమయాల్లో, మన విశ్వాసం వల్ల మనం చీకటి ప్రపంచంలో నిలబడి అనుసరించడానికి ఇతరులకు లక్ష్యాలుగా మారిపోతామని అర్థం. ఏది ఏమైనా దాచుకొనడానికి చోటు లేదు. మేము చీకటి ప్రపంచంలో వెలుగువలె ఉన్నాము; మేము సహాయం చేయలేము కాని ప్రకాశిస్తాము!

నా ప్రార్థన

ఓ పవిత్ర దేవా, దయచేసి నన్ను బలపరచండి, తద్వారా ధైర్యంతో మరియు యేసు కరుణతో నేను మీ వెలుగును నా చుట్టూ వున్నా తప్పిపోయిన ఈ ప్రపంచానికి ప్రదర్శిస్తాను. ప్రపంచమునకు వెలుగు అయిన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు