اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى به جلال آسمانى خود نچسبيد، بلكه از آن گذشت تا ما را برهاند. اكنون او از ما ميخواهد كه از نمونه او پيروى كنيم و محبت او را با ديگران درميان بگذاريم. او از ما ميخواهد كه با ديگران همان رفتارى را داشته باشيم كه او با ما داشت، و نيازهاى آنان و اراده خدا را را مقدم بر نيازها و خواست خود بدانيم. من اميدوارم كه اين مكاشفه به تحقق بپيوندد.

دعای من

خداى پدر، لطفن دل و ذهن مرا با قدرت روح قدوست متحول گردان. من ميخواهم كه افكارم از آن تو باشد. من ميخواهم كه تمايلات قلبى ام بازتابى از محبت پسرت باشد. من خواهان اين هستم كه اراده من بوسيله روحت رهبرى شود. لطفن تمايل مرا ببخش كه ميخواهم با بيرحمى به اهميت خودم، خواسته خودم، و به خود-عدالتى خويش ميچسبم، حتى هنگاميكه ميدانم كه اين تصميم درست يا بهترين نيست. فكر مرا بيشتر همچون فكر پسرت بساز. در نام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات