ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు తన పరలోక మహిమను పట్టుకోలేదు, కానీ మనలను రక్షించడానికి దానిని అప్పగించాడు. ఇప్పుడు అతను తన ఉదాహరణను అనుసరించమని మరియు అతని హృదయాన్ని పంచుకోమని అడుగుచున్నాడు . ఆయన మనతో ప్రవర్తించినట్లే మనం ఒకరినొకరు చూసుకోవాలని, వారి అవసరాలు గురించి మరియు మన స్వంతదాని కంటే ముందు దేవుని చిత్తము గురించి ఆలోచించాలని కోరుకొనుచున్నాడు . ఇప్పుడు అది ఒక విప్లవం ఇది పూర్తిగా జరగాలని నేను ఆశిస్తున్నాను!

నా ప్రార్థన

ఓ తండ్రి దేవా, దయచేసి నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నా హృదయాన్ని మరియు మనస్సును మార్చు. నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ కుమారుని కోరికలను ప్రతిబింబిచులాగున నా హృదయము కోరుకోవాలనుకొనుచున్నాను . నా సంకల్పం మీ ఆత్మ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అది సరైనది లేదా ఉత్తమమైనది కాదని నాకు తెలిసినప్పటికీ నా స్వంత ప్రాముఖ్యత, నా స్వంత సంకల్పం మరియు నా స్వీయ-సమర్థకు నిర్దాక్షిణ్యంగా వేలాడబడే నా ధోరణిని దయచేసి క్షమించండి. నా మనస్సును నీ కుమారుని మనస్సు వలె చేయుము. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు