اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى عيسي، مهربانى + دليرى و عزم راسخ + بخشيدن يا دادن+تحمل سختيها = جلال. اين يكى از آن تناسبات رياضى است كه از نقطه نظر انسانى بيمعناست، اما از ديدگاه ايمان، حكمتى تواناست. عيسى به دنياى ما آمد بخاطر اينكه خدا مهربان است. عيسى "شهامت" داشت كه آسمان را پشت سر بگذارد و با سختيهاى انسانيت روبرو شود، و از خود بگذرد تا ديگران را خدمت كند. عيسى آن قدرت را داشت تا متحمل ترسها و تحقير صليب بشود. از اينرو، خدا جلالش را باعيسى قسمت كرد و او را مافوق همه قرار داد.پولس رسول ميخواهد بما يادآورى كند كه خدا، فداكاريها، أطاعت، و ناملايمات ما را از ياد نميبرد. او آنها را با خشنودى و با جلال حرمت ميدارد، زيرا جانبازى عيسى، ما را تقديس نموده است!

Thoughts on Today's Verse...

For Jesus, Graciousness + Guts + Giving + Grit = Glory. Just one of those equations in salvation math that doesn't make much human sense, but from the perspective of faith, it is powerful wisdom. Jesus came to our world because of the graciousness of God. Jesus had the "guts" to leave behind heaven and face the hardships of humanity, and give of himself to serve others. Jesus had the grit to endure the horrors and humiliation of the cross. So God has shared with Jesus his glory and placed him above all others. The apostle Paul wants to remind us that God doesn't forget our sacrifices, our obedience, and our hardships. He does honor them with his pleasure and his glory because Jesus' sacrifice has made us holy!

دعای من

خداوند خدا و اى پدر قدوس، من ايمان دارم كه عيسى پسر تو و منجى و خداوند من است. من قلبم را بتو تسليم ميكنم تا هيچگونه تمايل شريرانه اى نسبت به خداوندى او در من نباشد. سپاسگزارم براى هديه عالى فيض تو در او. در نام عيسى. آمين

My Prayer...

Holy Father and Lord God, I believe that Jesus Christ is your Son and my Savior and Lord. I surrender my heart to have no rival interest to the lordship of your Son. Thank you for your wonderful gift of love in him. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فيليپيان ٩:٢

نظرات