ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు కోసం, దయ + ధైర్యం + ఇవ్వడం +దృఢ నిశ్చయత = మహిమ . రక్షణ అనేది గణితములోని సమీకరణాలలో ఒకటియై అంత మానవ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండదు, కానీ విశ్వాసం కోణం నుండి చూస్తే ఇది శక్తివంతమైన జ్ఞానం. దేవుని దయ వల్ల యేసు మన లోకానికి వచ్చాడు. యేసు పరమును విడిచిపెట్టి, మానవత్వం యొక్క కష్టాలను ఎదుర్కొనే "ధైర్యం" కలిగి ఉన్నాడు మరియు ఇతరులకు సేవ చేయడానికి తనను తాను అర్పించుకున్నాడు. సిలువ యొక్క భయాందోళనలను మరియు అవమానాలను భరించే ధైర్యం యేసుకు ఉంది. కాబట్టి దేవుడు తన మహిమను యేసుతో పంచుకున్నాడు మరియు అతనిని అందరికంటే ఎక్కువగా ఉంచాడు. దేవుడు మన త్యాగాలను, మన విధేయతను మరియు మన కష్టాలను మరచిపోడని అపొస్తలుడైన పౌలు మనకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాడు. యేసు త్యాగం మనల్ని పవిత్రం చేసింది కాబట్టి ఆయన తన ఆనందంతో మరియు తన మహిమతో వాటిని గౌరవిస్తాడు!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ మరియు ప్రభువైన దేవా, యేసుక్రీస్తు మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుడు మరియు ప్రభువు అని నేను నమ్ముతున్నాను. నీ కుమారుని ప్రభువుపై ఎటువంటి వ్యతిరేక భావము లేకుండా నేను నా హృదయాన్ని అప్పగించాను. అతనిలో మీ అద్భుతమైన ప్రేమ బహుమతికి ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు