اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آب! هديه اى گرانبها براى خستگان و تشنگان. آب! عاملى ضرورى و احيا كننده كه همه ما به آن نيازمنديم. با اين وجود، عيسى بما آبى را تقديم ميكند كه ما مجبور به حمل يا تصفيه آن نيستيم. خير، اين آبى است كه از درون ما ميجوشد. اين همان آبى است كه روح القدس برايمان به ارمغان مى آورد. و اين آب بما حيات جاودان ميبخشد كه آغازش الان و تا به ابد ادامه مي يابد.

دعای من

اى پدر، ميدانم هنگاميكه به عيسى ايمان آوردم، او روح القدس را فرستاد تا در من زندگى كند. خواهش من اينست كه اراده سركش و تمايلات گناه آلودم را بوسيله قدرت روحت مغلوب نمايى و زندگى من منعكس كننده خوشى و اطمينانى باشد كه حضور احياكننده ات در من پديد مى آورد. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change