اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کتاب مقدس مطالب بسیاری در مورد اینکه عیسی« مجبور» به انجام چه کارهایی بود، عنوان نمی کند. این یکی، یک نکته کلیدی است. عیسی باید مثل یکی از ما میشد. توجه کنید که او این کار را کرد تا در هر امری به شبیه برادران و خواهران خود باشد. دلیل آن؟ تا او بتواند کاهن اعظم کامل و امین شود، کسی که نه تنها برای گناهان ما کفاره کرد، بلکه همچنین برای همان گناهان، با قربانی بدن خویش، برای ما کفاره شد. باورکردنی نیست!

Thoughts on Today's Verse...

There are not many things the Bible says Jesus "had" to do. This is a key one. Jesus had to be one of us. Notice that he did this so he could be like us, his brothers (and sisters) in every way. The reason? So he could be the perfect and faithful high priest who not only made atonement for our sins, but was also the atoning sacrifice for those sins. Incredible!

دعای من

خداوند عیسی از تو متشکرم برای قربانی باور نکردنی تو که من بتوانم در خانواده پدری مان به فرزندی پذیرفته شوم و یکی از برادران یا خواهران جوان تر تو در خانواده ابدی مان باشم. متشکرم برای این فیض که از عشق تو سرچشمه گرفته بود و با امانت عاشقانه تو به انجام رسید. من دعا و تشکراتم را با نام تو، ای خداوند عیسی به پدرمان تقدیم میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, Lord Jesus, for the incredible sacrifice you made so I could be adopted into our Father's family and become your younger sibling in our eternal family. Thank you for this grace that was motivated out of your love and carried out by your loving faithfulness. Through your name, Lord Jesus, I offer my praise and thanks to our Father. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عبرانیان ۱۷:۲

نظرات