ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีไม่กี่อย่างหรอกที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซู "ต้อง" ทำ เรื่องนี้สำคัญทีเดียว ที่ว่า พระเยซูจะต้องเป็นคนหนึ่งในพวกเรา ต้องอยู่กับเรา และต้องเป็นเหมือนเราด้วย ขอให้สังเกตว่า ที่พระองค์ต้องทำอย่างนี้ เพื่อพระองค์จะได้เป็นเหมือนเราพี่น้องของพระองค์ในทุกทาง เพราะอะไรหรือ ก็ เพื่อพระองค์จะได้เป็นหัวหน้านักบวชที่สมบูรณ์แบบและซื่อสัตย์ ที่ไม่เพียงแค่มาช่วยจัดการกับบาปของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้เพราะพระองค์รู้และเข้าใจถึงการต่อสู้ฝ่ายเนื้อหนังของเราในโลกนี้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว พระเยซูก็สามารถแทรกแซงต่อสู้เพื่อเราได้ เราจึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ ว่าพระเยซูจักเราอย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ยังยอมลงมาเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังแบบเราที่ต้องผ่านความเจ็บปวด ความทุกข์ยากลำบาก และการต่อสู้ฝ่ายเนื้อหนังแบบเราทุกประการอีกด้วย (ฮีบรู 2:14-18, 4:14-16) ช่างเหลือเชื่อจริงๆ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต สำหรับการเสียสละอย่างไม่น่าเชื่อที่พระองค์ทำ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของบิดาของเรา และกลายมาเป็นน้องของพระองค์ในครอบครัวนิรันดร์ของเรา ขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่เกิดจากแรงจูงใจแห่งความรักของพระองค์ และพระองค์ก็ทำจนสำเร็จโดยความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระบิดาของเรา ผ่านทางพระนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น