اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کتاب مقدس مطالب بسیاری در مورد اینکه عیسی« مجبور» به انجام چه کارهایی بود، عنوان نمی کند. این یکی، یک نکته کلیدی است. عیسی باید مثل یکی از ما میشد. توجه کنید که او این کار را کرد تا در هر امری به شبیه برادران و خواهران خود باشد. دلیل آن؟ تا او بتواند کاهن اعظم کامل و امین شود، کسی که نه تنها برای گناهان ما کفاره کرد، بلکه همچنین برای همان گناهان، با قربانی بدن خویش، برای ما کفاره شد. باورکردنی نیست!

دعای من

خداوند عیسی از تو متشکرم برای قربانی باور نکردنی تو که من بتوانم در خانواده پدری مان به فرزندی پذیرفته شوم و یکی از برادران یا خواهران جوان تر تو در خانواده ابدی مان باشم. متشکرم برای این فیض که از عشق تو سرچشمه گرفته بود و با امانت عاشقانه تو به انجام رسید. من دعا و تشکراتم را با نام تو، ای خداوند عیسی به پدرمان تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات