اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه همه ما ضعیف و گناهکار هستیم، و ما عیسی را داریم که گناهانمان را میپوشاند و شفاعت ما را در حضور پدر میکند، هنوز هم دو مشکل بزرگ در رابطه با گناهمان وجود دارد. این آیه یکی از آنها را به ما خاطر نشان میسازد: ما نمی خواهیم که گناهمان موجبات شرمساری خدا یا قوم او را فراهم سازد. پس بیایید از گناه اجتناب کنیم تا بازتاب بدی بر قوم خدا نداشته باشد. اما بیایید همچنین برای خودمان و خواهران و برادرانمان در مسیح دعا کنیم که اجازه ندهیم که نارسایی ها و شکست های مان باعث شرمندگی کلیسایش، مسیح او، و خدمت او شوند.

دعای من

ای شبان مهربان، مرا بخاطر گناهانم ببخش. من برای عصیان نمودن برعلیه فیضت، متأسف هستم. من کاملاً مطمئنم که گناهانم را بوسیله قربانی عیسی آمرزیده و مرا از آنها پاک نموده ای. اما لطفاً، ای خدای عزیز، با قدرت الهی ات مگذار که این گناهان موجبات شرمساری تو و قومت را فراهم سازند. در نام نیرومند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change